Uppmaning till föreningarna

Augusti 2018 Ur ’Brev till föreningarna’

Dalmålsakademin bildades 1997 och hade sitt första årsmöte 1998, så föreningen har fyllt 20 år i år. Föreningen har (enligt text på hemsidan) ”som sin uppgift att främja dalmålens fortlevnad samt sprida kunskap om och verka för dokumentation av dalmålen.”

Vi har ägnat oss mycket åt att få ut dalskans betydelse för kulturen och vardagen till beslutsfattare, media och allmänhet. Föreningen har bland annat gjort en stor undersökning om dalmålstalare och attityder i alla skolor i dalmålsområdet, skrivit remissvar till riksdagen om minoritetsspråk, deltagit i språkkonferenser, skrivit debattinlägg och haft uppskattade radioprogram i Radio Dalarna och Radio Siljan.
De senaste åren har dock verksamheten gått på sparlåga. Styrelsen har övervägt nedläggning av föreningen, men har beslutat att försöka driva föreningen vidare. En förutsättning för detta är en bättre kontakt med våra medlemsföreningar!
Uppgiften att hålla kontakt med våra medlemsföreningar har aldrig fungerat bra. En huvuduppgift för Dalmålsakademin är ju att vara en förmedlare mellan våra medlemsföreningar. En mötesplats för alla som är intresserade av dalmål/dalska!
Hur vill ni, att vår förening ska fungera, för att bättre tillvarata våra medlemmars intressen? Vad kan vi i styrelsen för denna ideella förening åstadkomma? Hur kan vi höja statusen för dalmålet/dalskan i sin helhet och få språkforskare och politiker att förstå att vi språkbrukare vill att vårt språk ska leva vidare?
Utse kontaktperson!
Först och främst vill vi ha en bra kommunikation med våra medlemsföreningar. Vi vill vara en förmedlare av er kunskap om ert eget språk. Ni ska också kunna marknadsföra alla språkliga aktiviteter inom dalmålsområdet på Dalmålsakademins hemsida och Facebooksida. Det finns många intressanta lokala aktiviteter, som vi kan göra reklam för.
Information (om språket, ny litteratur, inspelningar, evenemang, musik m.m.) skickas till Eva Olander olandereva@yahoo.se som uppdaterar hemsidan, www.dalmalsakademin.se. Facebooksidan är också en viktig marknadsföringsplats, och där kan vem som helst göra inlägg, starta diskussioner och dela med sig av information. Gör det!
Därför ber vi varje förening utse en kontaktperson! Alla i er förening kan förstås kommunicera med oss i Dalmålsakademins styrelse, men kontaktpersonen kan ha huvudansvaret för att informera oss om sådant som händer, och vi kan emellanåt behöva kontakta någon hos er.
Kontaktpersonens första uppgift: samla dalska uttryck!
Det finns många fina ordböcker på olika mål. Men de flesta av dem innehåller ord utan att sätta in dem i ett sammanhang. Det finns många uttryck och formuleringar som inte kommer med i ordböckerna. Ofta finns det mycket gemensamt mellan de olika dalmålen.
Vi vill veta hur en del uttryck formuleras på ert mål! Se bilagan ”Dalska uttryck”. Skicka in era formuleringar till Eva Olander. Det är ganska många, så hjälps åt med uppgiften.
Vi kommer att publicera dem på hemsidan.
Mer om hemsidan
Hemsidan skulle kunna bli ”ett bollplank” och en samlingspunkt för vår verksamhet. Vi kan samla in och jämföra olika uttryck på våra mål. Det vore också av stort värde att översätta texter mellan de olika dalmålen och jämföra dem. Ord som bara finns på dalmål kan vi försöka beskriva på svenska.
Studiecirkel
Vi har också gjort en omstart av vår studiecirkel där vi tittar på likheter och olikheter mellan våra mål och pratar om grammatik. Vi började med att översätta en text från orsamål, Wörmön (Ormen).