Det här är en del av den lista med uttryck som vi har arbetat med. Vi vill gärna ha fler exempel på olika formuleringar och uttryckssätt på olika mål. Vi hoppas att våra medlemmar vill hjälpa till!
Mats Elfqvist skrev först på älvdalska och vi har lagt till hur vi säger på sollerömål, orsamål, rättviksmål och nåsmål. Det är roligt och intressant att jämföra och se vad som skiljer sig och hur mycket vi har gemensamt!
Vi ska fortsätta arbeta med detta och vill ha fler versioner på fler mål!

DALSKA UTTRYCK
(10 augusti 2018)
– en sammanställning av meningar och uttryck på några olika mål.
älvd ”ukin ier dig”
sold Ukän eg di då?
ors Ukön jeg di do?
rättv Okôn ååg dä då?
nås Hônn eg dä då?
”vilka är dina föräldrar? (vem äger dig?)”

 

älvd ”ig dug it tag att dig”
ors I dug int ta att di. /I känns int wi di.
rättv Je dôgint aa tä tå aat dä.
nås Je dôg innt ta att dä.
”jag känner inte igen dig”

 

älvd ”eð wart it wilder”
ors Ä wart int innt wildör.
rättv Ä vart int nå vôļkôr.
nås Hä varrt innt argvillêr/arvillêr/villêr.
”det blev inte bättre”

 

älvd ”eð eftes it ǫ”
sold Ä äfftär innt å.
ors Ä äftös int o.
rättv Ä äftôr int åå.
nås Hä häfft innt a.
”det lönar sig inte”

 

älvd ”eð gor ǫ ymsum mįeða”
sold Ä djikk yms les.
ors Ä gör o imsöm medöm.
rättv Ä geek på ims meedâr.
nås Hä xling (sling) a immsê bâłłkêr. (x = hl; tonande l)
”det går lite si och så (på olika medar)”

 

älvd ”ǫ ar fer i berskuog”
ors O i börti berskojem./O a feri börti berskojön.
rättv O a firi ti bäärskoojôn.
nås Ho a dri å a bärskojjên. Ho a fir [d]ita…
”hon plockar bär”

 

älvd ”ig baider i ǫ ittað” ”ittað baider ig it ”ǫ
ors Åv issö bajdör’nt i (lönggån fläkk).
rättv Je biidôr int âsint på dôsa.Dôsa biidôr jent âsint på.
nås Je biê innt å dätta. Dätta biê innt je å.
”det här blir jag inte mätt på”

 

älvd ”ig að aft uogon fer krippum”
sold I a ve ogum (?) fö krippär.
ors I drar/a ogån fär krippömå.
rättv Je e åågom får baanom.
nås Je a att ågô ti banar.
”jag har tänkt och oroat mig för barnen”

 

älvd ”dier ais it jåp til gråvå pärur”
ors Däm ajs int jåp til gråvå päroni. (i Skattungbyn: päror)
rättv Däm issint jôļp tää tä gråv opp pärur.
nås Dômm is innt jäłłp tä’ grav jołôppłêr.
”de var inte hågade att hjälpa till gräva potatis”

 

älvd ”an wart wåkend og sę byrð an spaja” ǫ
sold Ann vårrt våkänd å så byrrd ann å späja. (späjj?)
ors Ånn wart wåkönd, ö se bird ånn o spaja.
rättv Ân vart olikôndô å seen bôrjô’n spii.
nås Ânn varrt olikândês ô tog på spi.
”han blev illamående och sen började han kräkas”
Stig efter Österdalälven i Gopsmor
Gopsmor